Polityka bezpieczeństwa


Informacja dotycząca użytkowania dronów - Lataj z głową

 
Deklaracja Bezpieczeństwa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

Naszą misją jest zapewnienie najwyższego, akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych, sprawnej obsługi ruchu lotniczego i pasażerskiego oraz ciągłego rozwoju infrastruktury lotniskowej wg najwyższych światowych standardów.
Zarząd, kadra kierownicza i wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz za zapewnienie, że wszelkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa są przestrzegane i stosowane.

Ten nadrzędny cel realizujemy poprzez:
 
 • Ciągłe  doskonalenie funkcjonowania  Systemu  Zarządzania  Bezpieczeństwem (SMS), oraz systematycznie modyfikowanie  procesów identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa w celu ich eliminowania,
 • kształtowanie korporacyjnej kultury bezpieczeństwa promującej świadomość i postawy ukierunkowane na wykrywanie, ujawnianie i eliminację zagrożeń m.in. poprzez utworzenie systemu raportowania o zagrożeniach bezpieczeństwa zapewniającego rejestr zgłoszeń, podejmowanie racjonalnych działań oraz monitorowanie ich efektywności,
 • zapewnienie, że osoby raportujące zagrożenia są chronione przed wyciąganiem konsekwencji (Just Culture) chyba, że w ujawnionych raportach znajdą się ponad wszelką wątpliwość fakty rażącego zaniedbania oraz lekceważenia obowiązków pracowniczych przepisów lub procedur,
 • precyzyjne określenie zakresów kompetencji, obowiązków i odpowiedzialności za realizację strategii bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników i kadry zarządzającej,
 • systematyczny nadzór nad bezpieczeństwem, monitorowanie działań w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń oraz eliminacji pojawiających się obszarów problemowych aż do osiągnięcia punktu, w którym ryzyko  będzie utrzymywane na poziomie najniższym z możliwych do zaakceptowania,
 • systematycznie przeprowadzanie  wewnętrznych audytów bezpieczeństwa,
 • regularną ocenę i analizę nowych systemów, procedur i zmian w infrastrukturze lotniska pod kątem bezpieczeństwa operacji lotniskowych,
 • zapewnienie systemu szkoleń zmierzającego do podnoszenia kwalifikacji i świadomości bezpieczeństwa wśród wszystkich pracowników portu lotniczego,
 •  badanie  zdarzeń i incydentów oraz identyfikacja systemowych niedociągnięć w zakresie bezpieczeństwa,
 •  zapewnienie, że systemy i usługi firm zewnętrznych wspomagających nasze działania operacyjne, mających  wpływ na poziom bezpieczeństwa,  spełniają nasze standardy bezpieczeństwa.
 
Nasza polityka bezpieczeństwa oparta jest na krajowych i międzynarodowych normach i standardach.  Podlega ona aktualizacji, w zależności od wyników podejmowanych działań oraz bieżących trendów w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
 
                     
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o. o. dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych, podejmuje szereg działań zmierzających do eliminacji zagrożeń  na lotnisku oraz w jego otoczeniu.


W oparciu o art.160 ust. 4 podpunkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze ( Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.):  Zarządzający lotniskiem zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania lotniska.
Cel ten realizowany jest miedzy innymi przez ustanowienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) a w jego ramach przez powołany Zespół Zarządzania Bezpieczeństwem i Zespół ds. badania incydentów w działalności operacyjnej lotniska.


Działając  w oparciu o zapisy ustawy Prawo lotnicze,  Zarządzający lotniskiem dąży do likwidacji zagrożeń w otoczeniu lotniska ze strony:
 
 • Ptaków w tym hodowli gołębi*,
 • Zdalnie sterowanych i wolno latających modeli szybowców, samolotów i rakiet,
 • Balonów i lampionów, ogni sztucznych**,
 • Latawców, paralotni, lotni,
 • Dronów,
 • Laserów

 
* - Tylko Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może wydać decyzje dotyczącą odstępstw od postanowień art. 87 ustęp 6 pkt. 1 i 2,
** - Formularze dotyczące uzyskiwania zezwoleń na wypuszczanie balonów, lampionów, pokazów z użyciem ogni sztucznych lub/i innych źródeł światła opisane są  na stronach PAŻP (www.pata.pl) w zakładce Ośrodek Planowania Strategicznego-formularze zgłoszeniowe.
Informujemy o  obowiązujących przepisach ustawy Prawo Lotnicze.

Art.  87.  [Zagrożenie dla bezpieczeństwa]

 […]
6. Zabrania się w otoczeniu lotniska, czyli w odległości do 5 km od jego granicy:
   1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło  
        żerowania ptaków;
    2) hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.
7. Zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze; obowiązek i koszt usunięcia tych drzew i krzewów obciąża właściciela lub inny podmiot władający nieruchomością.

Art. 87a. [Lasery]

1. Zabrania się emitowania lub powodowania emisji, w strefach przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i mogący stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego albo życia lub zdrowia załogi lub pasażerów na jego pokładzie.
2. Instytucja zapewniająca służbę ruchu lotniczego może wydać zgodę na użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach, o których mowa w ust. 1, jeżeli użycie to nie będzie zagrażało bezpieczeństwu statku powietrznego oraz życiu i zdrowiu załogi i pasażerów na jego pokładzie.
3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, wydaje się na wniosek złożony w terminie 14 dni przed planowanym użyciem lasera lub światła z innych źródeł
 
 
Art. 210. 1. Kto:

[…]
7) wbrew  zakazom lub ostrzeżeniom  podanym do  powszechnej  wiadomości  przy pomocy tablic lub w inny sposób przez zarządzającego lotniskiem narusza  postanowienia nakazów i  zakazów  ustanowionych  przez  zarządzającego,
8) wbrew art.  87 ust. 6 i 7 ustawy  dokonuje  budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, będącego źródłem żerowania ptaków, a także hoduje ptaki mogące stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego,  uprawia i sadzi  drzewa zagrażające w rejonach podejść przekroczeniem dopuszczalnej  przepisami  wysokości  płaszczyzn  wolnych  od  przeszkód,

 […]
— podlega karze grzywny.


Art. 211.1. Kto:
[…]
12) wbrew zakazom określonym w art. 87a emituje lub powoduje emisję wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa  statku  powietrznego lub  zdrowia  załogi i  pasażerów  na  jego  pokładzie,
 - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Art. 212.1. Kto:
 
  1)  wykonując lot przy użyciu statku powietrznego*:
  a)  narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot   
 się odbywa (CTR)**,
 - podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
 
Art. 2.
W rozumieniu przepisów ustawy:
1) statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża;
 
 *- Klasyfikacje  statków powietrznych  określa  Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.
 
** - Patrz mapka „strefa kontrolowana Lotniska Łódź (CTR EPLL)”.
 

mapa-ctr